Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Let op! Het is niet mogelijk om bij de gemeente bezwaar te maken tegen besluiten genomen door het Werkplein Hart van West-Brabant of de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

Bezwaar

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dit moet binnen 6 weken. In het besluit zelf is vaak aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Let op! Bezwaar maken tegen een besluit door het Werkplein kan door een brief te sturen naar het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant Postbus 59 4870 AB Etten-Leur. Meer informatie vindt u op de website van het Werkplein. Bezwaar maken tegen een besluit van de Belastingsamenwerking kan via de digitale balie van de belastingsamenwerking of door een brief te sturen naar Belastingsamenwerking West-Brabant t.a.v. de heffingsambtenaar Postbus 502 4870 AM Etten-Leur.

Bezwaar maken online of per brief

U kunt uw bezwaarschrift online indienen via de website van de Gemeente Roosendaal. Dan kunt u via uw persoonlijke internetpagina de voortgang van de behandeling van uw bezwaarschrift volgen.

Ook kunt u uw bezwaar schriftelijk indienen. U schrijft een brief met de volgende onderdelen:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift per post naar de gemeente of geef het af in het Stadskantoor. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verstuurd, kunnen we niet accepteren.

Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Hoe het werkt

  • Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend ontvangt u een ontvangstbevestiging, waarin het verdere verloop van de procedure wordt uitgelegd
  • U wordt ambtelijk gehoord wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat is opgenomen in het Aanwijzingsbesluit.
  • Bij een bezwaarschrift tegen alle overige besluiten wordt u gehoord door een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften.
  • Binnen maximaal 12 weken na afloop van de bezwaartermijn ontvangt u een beslissing op uw bezwaarschrift. Mocht het door bijzondere omstandigheden niet lukken om binnen 12 weken een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Uitvoering besluit tegenhouden

Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is (een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking). Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang.

Meer informatie over de voorlopige voorziening kunt u vinden op Rechtspraak.nl.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Beroepsschrift indienen via Rechtspraak.nl.

Nodig

Om online bezwaar in te dienen heeft u uw DigiD nodig.

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op DigiD.nl.