Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz).

Bel dan naar het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer (0800) 5099.
Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.

Goed om te weten

Over de Wvggz

De Wvggz regelt de rechten van inwoners met een psychiatrische achtergrond die te maken krijgen met verplichte zorg. De Wvggz maakt het mogelijk om de verplichte zorg ook thuis of poliklinisch plaats te laten vinden. Om uitvoering te geven aan de Wvggz werkt de gemeente Roosendaal samen met de 15 andere gemeenten in de regio West-Brabant (Meldpunt Crisiszorg West-Brabant).

Zorg staat centraal

Het uitgangspunt van de wet is zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Altijd wordt gekeken welke aanpak het beste bij iemand past. De wet geeft de mensen die verplichte zorg krijgen en hun familie/naasten meer inspraak. Zij beslissen mee hoe de zorg en ondersteuning eruit gaat zien. Ook wordt meer dan voorheen met de gemeente gekeken naar wat iemand nodig heeft om deel te (blijven) nemen aan de samenleving.

Onderzoek

Wij onderzoeken of en welke hulp nodig is. Als de gemeente vindt dat het noodzakelijk is verplichte hulp in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in WvggzWat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Wat betekent verplichte zorg voor u als betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet in de situatie dreigt dat u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen.

Meer info op www.dwangindezorg.nl

Melding

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Bel dan naar het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer (0800) 5099.

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.

Wat gebeurt er met uw melding?

Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren.

Patiëntvertrouwenspersoon

In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een pvp? Geef dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.

U kunt ook zelf contact opnemen via telefoonnummer (0900) 444 8888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl